Styret 2022

Per Brander   - formann      

Skogryggveien 22           

0781    Oslo   

+47 90580162    

ingsan@online.no             

 

Lise Volsing          

John Brandts vei 9A                     

0860    Oslo               

Mob +47 9780820966        

lise.volsing@gmail.com        

Bende Olesen       - sekretær       

Åslandhellinga 124

1274 Oslo

mob +47 980 12 301         

bend-ole@online.no  

            

Halse Kirsten Margrethe  - kasserer                    

Tingstuvn. 8 C                      

0281    Oslo    

mob +47 406 37 257        

kirstenhalse@gmail.com                      

 

Annette Horn                   

Skøyen Terrasse 32                 

0276    Oslo               

Mob +47 466 84 259        

horn.annette@gmail.com                                 

Marfit Danner Hjellegjerde 


Hoffselvpromenaden 2

0279 Oslo  

Mob +47 92855434 

margitdanner@gmail.com      

              

           

 

           

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Vedtægter for Den Danske Forening i Oslo

Kapitel 1:Formål og medlemskab

 

§ 1      Den Danske Forening i Oslo har til formål at være et socialt og kulturelt mødested for danskere bosat i Oslo og omegn, og for andre som er interesserede i det danske.

§ 2       Foreningen er upolitisk, og aktiviteteme i foreningen skal være upolitiske.

§ 3      Foreningen er åben for alle med interesse for dansk kultur og samfundsliv.

§ 4       Ansøgning om medlemskab i Den Danske Forening i Oslo rettes til foreningens bestyrelse, som skal godkende medlemskabet.

§ 5       Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6       Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7      Hvis et medlem af foreningen optræder på en måde, som anses ikke at være i samsvar med foreningens vedtægter·og intentioner, kan vedkommende ekskluderes af foreningen. Generalforsamlingen  afgør, hvilke handlinger, der medfører eksklusion. Generalforsamlingen afgør spørgsmålet om eksklusion ved simpelt flertal.

Kapitel 2: Bestyrelsen

§ 9       Alle foreningens anliggender ordnes af bestyrelsen, medmindre afgøielsesmyndigheden  er lagt til generalforsamlingen.

 Bestyrelsen består af leder, næstledet, kasserer, sekretær og to ordinære medlemmer. Hvervene er ulønnede.

 Leder må være danskfødt, og mindst 50 % af de øvrige bestyrelsesmedlemmer må være danskere eller danskfødte.

 Leder- og kasserhvervet kan ikke samtidig beklædes af ægtefæller eller nært beslægtede personer.

 Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Afstemningen skal være skriftlig, hvis nogle af deltagere på generalforsamlingen  ønsker det. Det ene år vælges leder, sekretær og et bestyrelsesmedlem,  det andet år næstleder, kasserer og et bestyrelsesmedlem.

Ved valg af leder og kasserer kræves 2/3 flertal. Opnås dette ikke, foretages omvalg mellem de to, der har opnået højest stemmetal. Den, der får flertallet, er valgt.

§ 10    Leder har hovedansvaret for alle foreningens anliggender. Vedkommende leder foreningens sammenkomster, indkalder til og leder bestyrelsesmøderne, samt anviser udbetaling af de udgifter, som bestyrelsen eller generalforsamlingen har vedtaget.

§ 11   Næstleder bistår leder I alle foreningens anliggender og er stedfortræder for leder i

dennes fravær.

§ 12    Kassereren fører foreningens regnskaber og skal

1)  påse at medlemskontingentet indgår rigtigt

2)  sætte indkomne penge ind-på foreningens bankkonti

3)  udbetale betalingsanvisninger som er attesteret af leder

4)  sørge for fornuftig forvaltning af foreningens midler etfer bestyrelsens beslutninger.

Leder (eller næstleder) og kasserer kvitterer begge på, og er begge ansvarlige for, udgående beløb fra foreningens bankkonti.

§ 13 .   Seketæren fører foreningens protokol, udsender breve. og anden information til medlemmeme og er ansvarlig for medlemsregistret. Seketæren udfører også andet skriftligt arbejde efter behov og aftale med bestyrelsen.

§ 14    Revisor vælges af generalforsamlingen for to år. Revisor må ikke være bestyrelsesmedlem.

 

Kapitel 3 Generalforsamlingen

§ 15    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen

  1. vælger bestyrelse, revisor og valgkomite
  2. godkender bestyrelsens årsberetning og regnskab
  3. vedtager eventuelle forandringer af foreningens vedtægter
  4. behandler indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent

§ 16    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse ogregnskab sendes til medlemmeme senest 14 dage før gneralforsamlingen.

§ 17     Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmeme indgiver skriftligt forlangende herom.

Ekstraorinær generalforsamling indkaldes skriftligt med otte dages varsel.

§ 18    Alle medlemmer, der har betalt kontingent er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. Fraværende medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet af foreningens medlemmer.

Fuldmagten registreres ved begyndelsen af generalforsamlingen.

En generalforsamling, som er indkaldt med lovligt varsel, er i almindelighed beslutningsdygtig uanset antal tilstedeværende medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal på to påfølgende generalforsamlinger.

Forslag, som angår om anvendelse av foreningens formue, kræver at 2/3 afmedlemmeme er til stede eller har givet skriftlig fuldmagt. Vedtagelse af sådanne forslag kræver 2/3 flertal.

Hvis en generalforsamling på grund af utilstrækkelig fremmøde ikke kan behandle forslag om anvendelse af foreningens formue, skal det snarest muligt indkaldes til ny generalforsamling. Denne er da beslutningsdygtig uden hensyntil antal tilstedeværende og træffer sin beslutning med 2/3 flertal.

Kapitel 4  Foreningens opløsning

§ 19    Opløsning af foreningen kan kun besluttes af en generalforsamling, og beslutning herom kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemme.

Er foreningens opløsning besluttet, skal ejendelene realiseres,og dens kapital og fonds overdrages som gave til Hjælpeforeningen for Danske i Norge, eller, hvis denne måtte . være opløst, til Alderdomshjem.met for Danske i Norge.

Oslo 10.03.2017