Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen 2022 ble aholdt torsdag den 10 mars 2022. 

Styret fremla beretning og regnskap for årene 2019 - 2020 - 2021. 

GENERALFORSAMLING 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Den Danske Forening i Oslo torsdag 9. marts 2017 kl. 18.00 i Nordens Hus, Harbitzalleen 24. Trikk nr 13 til Abbediengen. Gode parkeringsforhold.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Irma Iversen
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af indkaldelse og sagsliste
 4. Årsberetning
 5. Regnskab
 6. Ændring af vedtægter jf. sidste års forslag
 7. Samarbejde med Dansk Samfund
 8. Valg af bestyrelse: Lise Lotte Færch, Per Brander og Catharina Jessen Ratenburg er på valg. Per og Catharina har sagt sig villige til at fortsætte. Lise Lotte ønsker efter mange år i bestyrelsen at overdrage sekretærarbejdet til en anden.
 9. Valg af valgkomite
 10. Hverving af nye medlemmer
 11. Forslag som ønskes taget op på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hende inden 1.03.2015, og sendes til bestyrelsesformand Catharina Jessen Ratenburg, Nyjordstubben 79, 1275 Oslo eller på mail: catharinar@gmail.com. Fuldmagter modtages også på forhånd.

I henhold til foreningens vedtægter §18 har et medlem stemmeret, dersom han eller hun har betalt forfalden kontingent og været medlem af foreningen i mindst tre måneder. Forfalden kontingent på kr 225,00 kan betales ved brug af giroblanketten eller via netbank til kontonummer 05302722767. Vi kan desværre ikke tage imod kontanter, da det koster 75 kroner at sætte dem i banken.

Efter den formelle del af generalforsamlingen vil der blive serveret ostebord. Til osten vil der være rejseberetninger fra Kirsten og Catharina om hhv. Myanmar og Tanzania.

Bestyrelsen har efter seneste generalforsamling forsøgt at samle foreningens egendele. Vi medbringer kassen med egendele og den liste, vi har oprettet. Vi håber, at dette skaber en debat om, hvad der tidligere har været blandt foreningens egendele, og hvor disse ting kan være i dag.

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Den Danske Forening i Oslo torsdag 10. marts 2015 kl. 18.00 i Nordens Hus, Harbitzalleen 24.
Trikk nr 13 til Abbediengen. Gode parkeringsforhold.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af indkaldelse      og sagsliste
 4. Årsberetning
 5. Regnskab
 6. Forslag om ændring af      vedtægter
 7. Forslag om at indlede et      samarbejde med Dansk Samfund
 8. Valg af bestyrelse:
       Anna Marie Moesmand, Margit Hjellegjerde og Kirsten Halse er på valg. Alle      har sagt sig villige til at fortsætte.
 9. Valg af valgkomite
 10. Forslag som ønskes taget op      på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hende inden 1.03.2015, og      sendes til bestyrelsesformand Catharina Jessen Ratenburg, Nyjordstubben      79, 1275 Oslo eller på mail: catharinar@gmail.com     

I henhold til foreningens lov § 18 har et medlem stemmeret, dersom han eller hun har betalt forfalden kontingent og været medlem af foreningen i mindst tre måneder.
Forfalden kontingent på kr 225,00 kan betales ved brug af giroblanketten, via netbank til kontonummer 05302722767 eller ved fremmøde på generalforsamlingen. Indbetalingsblanket- se bagsiden.

Efter den formelle del af generalforsamlingen vil der blive serveret ostebord, som vi kan nyde, mens vi lytter til Bo Elley der synger operasange for os. 

Det indkaldes herved til generalforsamling i Den danske forening i Oslo torsdag 5. marts 2015 kl. 18.30 i Nordens Hus, Harbitzalleen 24 . Trikk nr 13 til Abbediengen. Gode parkeringsforhold.

 Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent
   
 2. Godkendelse af indkaldelse og sagsliste
 3. Årsberetning
 4. Regnskab
 5. Kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af valgkomite
 8. Forslag som ønskes taget op på generalforsamlingen.

Må være bestyrelsen i hende inden 1.03.2015, og sendes til leder Bodil Strøm, Holmenkollveien 29 B ,0376 Oslo eller på mail ;bodilvstrom@gmail.com

Følgende er på valg

Bodil Strøm har sittet i 2 år og ønsker ikke gjenvalg. Per, Lise Lotte og Catharina er på valg. Alle har sagt seg villig til å fortsette.

 I henhold til foreningens lov § 18 har et medlem stemmeret, dersom han eller hun har betalt forfalden kontingent, og vært medlem af foreningen i mindst tre måneder. Under henvisning til regnskapene for 2014 og ønsket om å støtte fortsat drift af den danske kirke i Oslo vil bestyrelsen foreslå at kontingenten økes til kr 225 fra 2015. Vi gør opmerksom på at generalforsamlingen i 2012 besluttet denne økning men på grund af regnskapstallene for 2012 ble det ikke gjennomført fra 2013.

 Forfallen kontingent på kr 225,00 kan betales ved brug av giroblanketten,via netbank til kontonummer  05302722767 eller ved fremmøte på generalforsamlingen. Indbetalingsblanket- se bagsiden.

 

Venlig hilsen

DEN DANSKE FORENING I OSLO       Januar 2015

Referat fra generalforsamlingen 10 mars 2022

Referat fra generalforsamling i Den Danske Forening i Oslo torsdag 10. marts 2022 kl. 18.00 i på Nordens hus, Harbitz Alleen 24, Oslo.

 Generalforsamlingen hadde følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Generalforsamlingen valgte Irma Iversen som dirigent.
 2. Valg af referent
  Generalforsamlingen valgte Per Brander som referent.
 3. Godkendelse af indkaldelse og sagsliste
  Innkallelse og saksliste ble godkjent.
 4. Årsberetninger
  Styrets leder Per Brander hadde en kort gjennomgang av foreningens årsberetninger de senste tre år. Det var ingen spørsmål til årsberetningene.
  Årsberetningene ble godkjent.
 5. Regnskab
  Regnskapene for 2019 – 2020 - 2021 ble gjennomgått og kommentert av foreningens økonomiansvarlige Kirsten Halse. Regnskapet for 2021 viste underskudd bl.a. fordi foreningen ikke oppkrevde kontingent for 2021. Generalforsamlingen ble orinetert om at styret hadde overført 10.000 kr fra foreningens sparekonto til drift. Regnskapene ble godkjent.
  Generalforsamlingen kom til at kontingenten skal økes neste år. Videre ble man enige om at egenbetaling for å delta i arrangementer tilpasses prisen på selve aktiviteten.
  Revisors beretning bel godkjent.
 6. Revidering af vedtægter
  Viser til generalforsamlingen i 2019 da styret fremla forslag til å slette §4 i vedtægterne som per i dag hedder «Ansøgning om medlemskab i Den Danske Forening i Oslo rettes til foreningens bestyrelse, som skal godkende medlemskabet.». Generalforsamlingen støttet i 2019 endringen; men for at være gyldig må vedtektene behandles på en ny generalforsamling. Endringen ble vedtatt.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2023
  Generalforsamling tilsluttet seg styrets forslag om å øke kontingenten til 300 NOK. Se punkt 5 for udfyldende merknader.
 8. Valg af bestyrelse.
  Per Brander, Kirsten Halse, Anette Horn og Lise Volsing er på valg. Irma Iversen og Ristil Skovgaard ønsket ikke å gjenoppstille. Generalforsamlingen valgte Per Brander, Kirsten Halse, Lise Volsing for et år og Annette Horn, Margit Hjellegjerde og Bende Olsen for to år. Styret konstituerer seg selv.
 9. Valg af revisor.
  Mariane Lundh blev gjenvalgt som revisor for Den Danske Forening.
 10. Valg af valgkomite
  Foreningen har for tiden ingen valgskomite. Generalforsamlingen bestemte derfor at styret fungerer som valgkomite inntil videre men har anledning til å etablere en valgkomite.  

Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn forslag til behandling på generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen 10.03.2016

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Nordens Hus. Der var 22 medlemmer til stede. Catharina Jessen Ratenburg bød velkommen. Vi startede umiddelbart mødet mens lækkert ostebord ventede i det tilstødende lokale.

1. Irma Iversen blev valgt til dirigent.

2. Lise Lotte Færch blev valgt til referent.

3. Indkaldelse og sagsliste blev godkendt.

4. Årsberetning blev læst op af Lise Lotte Færch og blev godkendt.

5. Kirsten Halse fremlagde regnskabet - der blev stillet spørgsmål angående kontoens stadig voksende beløb og dermed hvorfor der ikke blev brugt flere penge på dyre foredragsholdere, udflugter eller for eksempel en stor fest/middag for medlemmerne. - noget som man mente alle kunne ha glæde af og lyst til. Konklusionen blev at bestyrelsen næsten brugte de penge det var muligt - men meget blev billigere, end vi i udgangspunktet kunne vide - ex Mortens Aften. Medlemmerne kan altid sende ind forslag med gode ideer til bestyrelsen! Regnskabet blev godkendt.

6. Bestyrelsens forslag om ændring af 3 paragraffer i vedtægterne blev fremlagt af Anna Marie Moesmand:

§ 13 Sidste sætning:" Sekretæren har også tilsyn med foreningens ejendele og har til enhver tid en ajourført liste over disse". Denne sætning blev sløjfet.

§ 18 Den første sætning ændres fra."Alle medlemmer der har betalt kontingent og som har været medlem af foreningen i mindst tre måneder er stemmeberettigede ved generalforsamlingen".... til "Alle medlemmer der har betalt kontingent er stemmeberettigede ved generalforsamlingen". Resten af paragraffen står som før.

§ 19 "Fanen opbevares hos et bestyrelsesmedlem som har ansvar for forsvarlig opbevaring. Bestyrelsen afgør, hvornår fanen skal benyttes". Ingen i hverken den nuværende eller i flere tidligere bestyrelser ved hvor denne fane befinder sig. Paragraffen går ud.

Disse tre ændringer blev vedtaget med et stort flertal.

7. Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om øget samarbejde med Dansk Samfund om fælles programaktiviteter. Forslaget blev diskuteret, og det blev enstemmigt vedtaget at bestyrelsen kunne indlede samarbejde ved blant andet at invitere medlemmer fra Dansk Samfund med på aktiviteter. Ved betalende arrangement betales det samme beløb som ikke-medlemmer af Dansk Forening må betale.

8. Valg af bestyrelse: Anna Marie Moesmand, Kirsten Halse, Margit Hjellegjerde sagde sig alle villige til at fortsætte for to år, og de fik alle klapsalver for det!

9. Valgkomiteen: Kun Steffen Jessen ønskede at gå ud, og han blev erstattet af Alice Lykke Jonstad.

10. Ingen indsendte forslag.

Dermed var den formelle del af generalforsamlingen færdig - og vi kunne på vanlig beskeden vis forsyne os af det righoldige ostebord, før vi sluttede af med at Jørgen Diderichsen (Bo Elley var sygemeldt og havde meldt forfald) holdt et interessant causeri om en netop afsluttet pilgrimsrejse fra Porto til Santiago de Compostella - det fik stor opmærksomhed!

Venlig hilsen,

Den Danske Forening i Oslo / Lise Lotte Færch

PS. Lene Myrup - den fantastiske kok fra Mortens Aften - skulle ha fået overrakt 2 kunstbøger men hun var forhindret i at komme. Jeg har i stedet givet hende bøgerne i forvejen med hilsen fra alle os, som har et håb om at hun vil stille op igen! Hun blev glad og taknemmelig og bad mig hilse.

Referat fra generalforsamlingen 5.3.2015

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Nordens Hus. Der var 21 medlemmer tilstede. Bodil Strøm bød velkommen.Vi hentede os en kop kaffe og tog hul på osteanretningen – som gav os mod på at starte den alvorlige del af ”festen”!

1. Per Brander var dirigent.

2. Indkaldelse og sagsliste godkendt.

3. Lise Lotte Færch læste årsberetningen. Godkendt.

4. Kirsten Halse læste regnskabet. Der blev en del diskussion om brug af pengene på højrente kontoen – så længe vores driftskonto kan dække udgifterne vælger vi, ikke at bruge af de opsparede midler – Per Brander har anbefalet dette!

5. Vi har valgt at iværksætte øgningen af kontingenten (til 225 kr) som blev besluttet for 2 år siden og ikke senere er blevet omgjort ved nogen generalforsamlings afgørelse – vi øger kontingenten nu fordi vi har fået extra omkostninger: betaling af leje af Nordens Hus (fra 0 til 750 kr), dyrere honorarer til foredragsholderne, et årligt beløb (1000 kr) til danske gudstjenester og ikke mindst mødeomkostninger,hvor foreningen betaler for medlemmernes forplejning når vi er på Nordens Hus. 

Der blev afstemning angående rigtigheden af at iværksætte øgningen af kontingenten efter vedtaget i 2012. Afstemningsresultat: 20 – 1.

Rolf Rolfsen gav 500 kr til hjælp til arbejdet med at få danske præster  til Oslo og afholdelse af danske gudstjenester.  Stor tak til Rolf!

6. Valg af bestyrelse: Bodil, Lise Lotte, Per, Catharina er på valg. Bodil har valgt at gå ud af bestyrelsen, Per og Lise Lotte fortsætter.

Catharina blev valgt til formand og Christina Sandland valgt til nyt ungdomsmedlem.

Næste år er Kirsten, Anna Marie og Margit på valg.

7.  Valg af valgkomite: Den bestående valgkomite fortsætter sit gode arbejde: Mona Majgaard, Erna Jeppesen, Steffen Jessen.

Inger Lise fortsætter som revisor.

8. Forslag: der blev nævnt at Chr. IVs laug stadig ønsker medlemmer – en social forening i Ålborg og Oslo med fælles middage og (mest historiske) foredrag –evt. henvendelse til Per Brander.

Der blev foreslået mulige steder vi kan besøge på vore månedlige samlinger:

Det jødiske museum med udstilling om jødernes skæbne;

Forsvarsmuseet med udstilling om den dansk-norske slavehandel (Vestindien)

Ring gerne Jeres ideer ind til nogen i bestyrelsen!

Desuden blev det foreslået at vi kunne sørge for lille opmærksomhed til trofaste medlemmer, som har det vanskeligt! Her kunne I medlemmer også komme på banen med forslag til bestyrelsen!!

 

Husk at kontingenten - nu 225 kr – er forfalden og skal betales!!!

konto nummer: 0530 2722 767

 

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

Formand Catharina Toft                                      tlf 45863784

Kasserer Kirsten Halse                                        tlf 40637257

Sekretær Lise Lotte Færch                                  tlf 22295464

Per Brander                                                           tlf 22149093/90580162

Margit Hjellegjerde                                              tlf 92855434

Anna Marie Moesmand - kirkekontakt              tlf 45391088

Christina Sandland – nyt medlem                      tlf 94834161

 

Venlig Hilsen og på glad gensyn i 2015!

 

Lise Lotte Færch

Oslo, Marts 2015